ACTIVITATS ANGLÈS
L'alumnat podrà recuperar la matèria quan aprovi una de les avaluacions del curs següent sempre que hagi presentat les feines de recuperació de setembre. 

Si a la convocatòria de setembre no ha presentat o ha suspès les feines esmentades, tindrà la possibilitat de tornar-les a presentar durant la 1ª o 2ª avaluació del curs següent.